Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.zhen.sk

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky)

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť sporty z.h.e.n. s. r. o., so sídlom Pod Krásnou hôrkou 18, IČO: 53 377 664,  DIČ: 2121370482, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 148855/B (ďalej len ako „predávajúci“).

KONTAKTY:

 • ahoj@zhen.sk

 

ORGÁN DOZORU:

Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/5512 689

fax č.: 033/5512 656

I.

Kupujúci je oprávnený realizovať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu na internetovej stránke www.sportyzhen.sk prostredníctvom graficky znázorneného nákupného košíka, kliknutím na príslušnú ikonu. Kupujúci realizuje objednávku výberom tovaru (špecifikácia požadovaného množstva a druhu tovaru) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronickou formou odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v rámci objednávkového formulára. Od tohto postupu sa nemožno odchýliť. Súčasťou objednávky je vyhlásenie kupujúceho, že všetky ním uvedené údaje sú platné a pravdivé. Predávajúci nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä, nie však výlučne, pri neuvedení telefonického kontaktu, potrebného pre doručenie tovaru.

II.

Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte okrem vyššie uvedených údajov tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

III.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí. Kupujúci ešte pred odoslaním objednávky zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci teda odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti vyplývajúce mu z ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

IV.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky, pokiaľ máme tovar skladom. V prípade, že tovar je skladom u niektorého z našich dodávateľov, tovar Vám bude zaslaný najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Expedovanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 09:00 – 18:00. O presnom dni expedície a očakávanom termíne dodania tovaru Vás budeme informovať e-mailom.

V.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas poskytnúť zmluvnému prepravcovi nutné minimum osobných údajov potrebných pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

VI.

Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a bude súčasťou zásielky. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

VII.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

VIII.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar teda nesmie niesť známky normálneho používania, nesmie byť poškodený a zároveň vrátený tovar musí mať pôvodné ochranné prvky, ak boli použité, a ak nebránia odskúšaniu tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@sportyzhen.sk, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť na odstúpenie od zmluvy taktiež formulár Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy s uvedením jeho mena a priezviska, jeho adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

IX.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

X.

Tovar kupujúci zasiela spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Kaštieľska 289, 919 51 Špačince. Kupujúci je po odstúpení od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a bez známok nadmerného používania a s pôvodnými ochrannými prvkami, pokiaľ nebránili vyskúšaniu tovaru. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby za doručenie tovaru budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar (vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie) doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru (vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie) späť predávajúcemu.

XI.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na vyskúšanie vlastností a funkčnosti tovaru, alebo boli odlepené ochranné prvky, ak nebránia vyskúšaniu tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Kupujúci je však povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhradu najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

XII.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci tiež znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

XIII.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu nie je platné a účinné, tak predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

XIV.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 2. b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

XV.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

XVI.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto všeobecných obchodných podmienok.

XVII.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy, alebo telefonického kontaktu kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu/kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom/kuriérom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u tohto prepravcu/kuriéra. Tovar, ktorého obal je pri dodaní poškodený, kupujúci od prepravcu/kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do príslušného dokladu prepravcu/kuriéra.

XVIII.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu v takomto prípade dodanie náhradného tovaru, ktorý je svojimi parametrami porovnateľný s pôvodne objednaným tovarom. Kupujúci však dodanie náhradného tovaru nemusí prijať a od zmluvy môže odstúpiť. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote najneskôr 14 kalendárnych dní na kupujúcim uvedený bankový účet.

XIX.

Body VIII. až XIV. a bod XVIII. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

XX.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci – v prípade, že je fyzickou osobou – je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci, resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné a zmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, riešenie reklamácií, registrácia na internetovom obchode www.sportyzhen.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácií o novinkách a akciových ponukách.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.sportyzhen.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.sportyzhen.sk, alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácií na internetovom obchode www.sportyzhen.sk svoj súhlas, aby predávajúci spracovával a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa pri marketingovej činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu XX.1. a to na účely uvedené v bode XX.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcií, ihneď po prihlásení.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v bode XX.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 1. a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov,
 4. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ,
 5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 1. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku XX.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

5) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 1. Právo kupujúceho podľa bodu XX.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

1) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,

3) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 1. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu XX.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo:

1) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

3) u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 1. Kupujúci môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Žiadosť kupujúceho podľa bodu XX.9., XX.10. 1), 3) až 6), a bodu XX.12. až XX.14. vybaví predávajúci bezplatne.
 5. Žiadosť kupujúceho podľa bodu XX.10. 2) vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov XX.19. a XX.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 7. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu XX.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3. ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu daného prostredníctvom internetového obchodu www.sportyzhen.sk v rozsahu e-mailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky a to spoločnosti Shoptet, a.s., prevádzkovateľovi internetovej stránky www.sportyzhen.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3. ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu daného prostredníctvom internetového obchodu www.sportyzhen.sk v rozsahu meno a priezvisko a adresa a to spoločnosti Slovenská pošta, a.s. a kuriérskym spoločnostiam

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho môžu byť na základe platných právnych predpisov poskytnuté tretím stranám ako súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov, daňové úrady.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing a poskytnutie osobných údajov tretej strane

 

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou sporty z.h.e.n. s.r.o., so sídlom Pod Krásnou hôrkou 18, 831 01 Bratislava, IČO: 53377664 na marketingové účely v rozsahu podľa bodu XX.1. všeobecných obchodných podmienok a na účel registrácie na internetovom obchode www.sportyzhen.sk v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa.

Týmto ako kupujúci zároveň udeľujem spoločnosti sporty z.h.e.n. s.r.o. , so sídlom Pod Krásnou hôrkou 18, 83101 Bratislava, IČO: 53377664 výslovný súhlas s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane a to spoločnosti Shoptet, a.s., prevádzkovateľovi internetovej stránky www.sportyzhen.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.

Týmto ako kupujúci zároveň udeľujem spoločnosti sporty z.h.e.n. s.r.o., so sídlom Pod Krásnou hôrkou 18, 831 01 Bratislava, IČO: 53377664, výslovný súhlas s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko a adresa spoločnosti Slovenská pošta, a.s. a kuriérskym spoločnostiam, a to za účelom doručenia objednaného tovaru, príp. za účelom riešenia reklamácie.

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.sportyzhen.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu XX.1. a na účely uvedené v bode XX.2. týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosťou sporty z.h.e.n. s.r.o., so sídlom, Pod Krásnou hôrkou 18, 831 01 Bratislava, IČO: 53377664.

 

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.sportyzhen.sk.

XXI.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

XXII.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.sportyzhen.sk.

XXIII.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

XXIV.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

XXV.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky, resp. pred registráciou na webovej stránke vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.