Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU www.zhen.sk

 

(ďalej len ako „reklamačný poriadok”)

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 

1.Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (ďalej len „Reklamácie“).

 

2.„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť sporty z.h.e.n. s.r.o., so sídlom Pod Krásnou hôrkou 18, 831 01 Bratislava, IČO: 53377664, DIČ: 2121370482, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 148855/B (ďalej len ako „predávajúci“).

 

3.„Kupujúci“ je spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti).

 

4.Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky uplatňovania práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú upravené Obchodným zákonníkom; tento reklamačný poriadok sa na ne nevzťahuje.

 

5.Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

 

6.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

 

 

II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

1.Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

 

2.V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

 

3.Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, t.j. trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

4.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

5.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

6.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 

III. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

 

1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

2.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

3.Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

 

IV. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 

1.Reklamácia sa uplatňuje poštou na adrese sídla spoločnosti (sporty z.h.e.n. s.r.o., Pod Krásnou hôrkou 18, 831 01 Bratislava. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list.

 

2.Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

 

3.Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

 

4.Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

5.V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

6.V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal); rozhodujúci dátum na lehotu uplynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

7.Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

 

8.Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

 

9.Výnimky zo záruky

 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci – živelnej udalosti a pod. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.

 

Taktiež sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. používaním tovaru v nevhodných podmienkach,
  3. nadmerným zaťažovaním, resp. užívaním tovaru v rozpore s podmienkami a pokynmi uvedenými v dokumentácií alebo v rozpore so všeobecne zaužívanými princípmi,
  4. vykonaním nekvalifikovaných zásahov, alebo zmenou parametrov.

 

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení Reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

2.Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.